روزانه

37 هزار تومان

هفتگی

230 هزار تومان

ماهانه

440 هزار تومان

9% مالیات بر ارزش افزونه هنگام پرداخت به مبالغ بالا اضافه خواهد شد